Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Kadra przedszkola

Art. 7. 1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.
2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.


Obowiązki nauczycieli
Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.
(Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544)


Wytworzył:Bożena Tomaszek, data: 16.04.2013 r., godz. 19.35
Wprowadził:Adam Podemski, data: 19.03.2013 r., godz. 10.33
Ostatnia aktualizacja:Adam Podemski, data: 01.09.2016 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2016 r., godz. 14.30Adam PodemskiZmiana kolejności podlinków
17.04.2013 r., godz. 18.43Adam PodemskiEdycja strony
17.04.2013 r., godz. 18.40Adam PodemskiEdycja strony
17.04.2013 r., godz. 11.55Adam PodemskiEdycja strony
17.04.2013 r., godz. 11.53Adam PodemskiUsunięcie powiązania strony z plikiem
16.04.2013 r., godz. 19.37Adam PodemskiEdycja strony
16.04.2013 r., godz. 19.36Adam PodemskiEdycja strony
16.04.2013 r., godz. 19.36Adam PodemskiPowiązanie strony z plikiem
24.03.2013 r., godz. 18.34Adam PodemskiEdycja strony
19.03.2013 r., godz. 10.33Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 1400 razy.