Przedmiot działalności przedszkola

Przedmiot działalności przedszkola
zgodnie z art, 14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku; ustawy o Systemie Oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 109, póz. 1161 ) ze zm.. wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, póz. 458 ) z póz. zm. 

Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci.

Przedszkole im. Krasnala Hałabały jest przedszkolem publicznym.

Publiczna forma wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.