Struktura ogranizacyjna

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący. Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 16 sierpnia Przedszkole czynne w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ do 17⁰⁰ Jeden oddział czynny jest w godzinach od 7⁰⁰ do […]

Status prawny

Przedszkole im. Krasnala Hałabały jest przedszkolem publicznym.Siedziba Przedszkola znajduje się w Podkowie Leśnej 05- 807 ul. Miejska 7Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Podkowa Leśna.Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Przedszkole działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) […]

Dane teleadresowe

Przedszkole Miejskie im. Krasnala Hałabały05-807 Podkowa Leśna ul. Miejska 7e-mail przedszkole@przedszkole.podkowalesna.plNIP 529 18 11 302

Skip to content