Status prawny

Przedszkole im. Krasnala Hałabały jest przedszkolem publicznym.
Siedziba Przedszkola znajduje się w Podkowie Leśnej 05- 807 ul. Miejska 7
Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Miasta Podkowa Leśna.
Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje 
Mazowiecki Kurator Oświaty.

Przedszkole działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97,poz. 674 z póź. zmianami).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dziennik Ustaw Nr 168 Poz. 1324
1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z póź. zmianami).
3. Statutu Przedszkola