Struktura ogranizacyjna

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku 
szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola 
sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę 
Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.
Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 16 sierpnia 
Przedszkole czynne w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ do 17⁰⁰ 
Jeden oddział czynny jest w godzinach od 7⁰⁰ do 17⁰⁰ 
Pozostałe 4 oddziały w godzinach 8⁰⁰- 16⁰⁰
Oddziały liczą 25 dzieci, które przebywają pod opieką nauczycieli wychowania przedszkolnego.