Przedmiot działalności przedszkola

Przedmiot działalności przedszkola zgodnie z art, 14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku; ustawy o Systemie Oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 109, póz. 1161 ) ze zm.. wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, póz. 458 […]

Rodzice

Rodzice dziecka podlegają obowiązkowi, dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;– zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;– informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w określony – zapewnienia dziecku […]

Dzieci

Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może […]

Struktura ogranizacyjna

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący. Rok przedszkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia.Przerwa wakacyjna od 1 lipca do 16 sierpnia Przedszkole czynne w dni robocze w godzinach od 7⁰⁰ do 17⁰⁰ Jeden oddział czynny jest w godzinach od 7⁰⁰ do […]

Skip to content