Rodzice

Rodzice dziecka podlegają obowiązkowi, dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;
– zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
– informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku spełnianego w określony 
– zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego.

Kontrolowanie spełniania obowiązku, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.